Człowiek i zasoby środowiska

Człowiek jest częścią przyrody. Poszczególne elementy środowiska naturalnego – powietrze, woda, skały, gleba, świat roślin i zwierząt – zaspokajają jego żywotne, materialne i niematerialne potrzeby. Świadomie kształtując swoje otoczenie, człowiek staje się za nie odpowiedzialny.

Zasadniczym celem każdej działalności gospodarczej powinno być dobro ogółu społeczeństwa i poszczególnych jednostek, a efektywność ekonomiczna musi iść w parze z poszanowaniem przyrody. Społeczna i środowiskowa odpowiedzialność w duchu zrównoważonego rozwoju, zarówno na poziomie globalnym, jak i całkowicie lokalnym, jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesności. Z uwagi na różnego rodzaju konflikty (wartości, interesów i inne) realizacja tej zasady nie jest bynajmniej prosta.
 
Każda nowa inwestycja ingerująca w środowisko wymaga zatem wnikliwej oceny lokalnych uwarunkowań społeczno-środowiskowych oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych. W niektórych przypadkach powinny one wykraczać daleko poza obowiązujące wymogi prawa, przybierając formę mediacji pomiędzy zainteresowanymi stronami. Dotyczy to m.in. eksploatacji kopalin i zasobów wodnych, produkcji energii, utylizacja odpadów, ale także ustanawiania nowych form ochrony przyrody.
 
Tym właśnie zajmuję się w teorii i praktyce...

Jarosław Badera